(ယဇ်ပရောဟိတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ - အပိုင်း ၃) “ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို မြော်ကြည့်၍ ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော” ဘုရားသခင်၏ မြော်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဂျူးလူမျိုးတွေ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နှုတ်ဆက်သော Shalom အကြောင်းကို ဝေငှထားပါသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၍ မြော်ကြည့်ခြင်းနှင့် shalom ကိုရရှိရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယဇ်ပရောဟိတ်များအား ထိုသို့ကောင်းချီးပေးရန် မိန့်မှာတော်မူသည်။ https://youtu.be/90-t-1SZQdM

Posted by David Joy at 2022-12-09 04:45:42 UTC